روز جهانی مراقبت پرواز

28مهر3:15 ب.ظ7:12 ب.ظروز جهانی مراقبت پرواز

جزئیات رویداد

روز جهانی مراقبت پرواز

 

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

روز جهانی مراقبت پرواز

بیشتر

زمان

(جمعه) 3:15 ب.ظ - 7:12 ب.ظ