اطلاعيه

مجله یا گاه‌نامه، گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ عمومی یا علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند و معمولا پس از عبور از مرحله سردبیری منتشر می شود.

قرار دلتنگی

هاشم جان ، شهرام جان ، ابوالفضل جان ….. یک سال است که طنین صدای گرمتان در فضای برج نمی پیچد و ناباورانه جای خالی تان را نگاه می‌کنیم و ... ادامه مطلب

مجمع عمومي ساليانه

احتراما به اطلاع اعضای محترم جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران می رساند که جلسه مجمع عمومی سالیانه با حضور اعضا در تاریخ ۵  بهمن ماه  در محل سالن کنفرانس مرکز ... ادامه مطلب