به مناسبت ‍ 7 دسامبر(16 آذر) روز جهانی هواپیمایی کشوری