شیوه‌نامه‌ نگارش مقالات
1. مقالات ارسالی باید پژوهشی، مستند، مستدل، و حجم آن کمتر از 6000 کلمه باشد.
2. مقالات ارائه شده، نباید همزمان به همایش دیگری فرستاده شود یا در جای دیگری چاپ شده باشد.
3. مشخصات کامل نویسنده/ نویسندگان، همراه نشانی، شماره‌ی تلفن، درجه‌ی علمی، یا دانشگاهی و آدرس ایمیل ذکر شود.
4. مقاله باید مشتمل بر بخش¬های: چکیده؛ کلید واژه¬ها؛ طرح مسأله؛ بدنه‌ی اصلی؛ نتیجه و فهرست منابع باشد.
5. در مقاله¬ای که بیش از یک مؤلف دارد، باید نویسنده‌ی مسئول مشخص شود.
6. همایش حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد.
7. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله¬ ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.
8. اعمال شیوه نگارش برای چاپ مقالات ضروری است.
9. در تایپ کلمات، نیم فاصله¬ها رعایت شود (گرفتن همزمان کنترل+ خط فاصله)
10. مقالات در برنامه‌ی Word2007/2010 با خط BNazanin14 نوشته شود.
ساختار مقاله
عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع تحقیق و کوتاه و رسا باشد.
1) چکیده؛ حدود 150-200 کلمه نوشته شود و در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.
2) کلید واژه ؛ حداکثر 7 واژه از کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند، باشد.
3) طرح مسأله؛ بیان کننده هدف پژوهشگر و زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن با نوشتار باشد.
4) بدنه اصلی مقاله؛ پاراگراف بندی شده و هر پاراگراف حاوی موضوع خاص باشد.
4-1) اگر ابتدا و انتهای مطلبی به طور کامل از منبعی نقل می شود، با گیومه مشخص شود. در نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.
4-2) ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده؛ سال نشر، شماره جلد و صفحه
5) نتیجه؛ حدود 150-200 کلمه حاوی جمع بندی و خلاصه مهم ترین مسائل مطرح شده در مقاله.
روش ارجاع‌دهی
• ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در متن مقاله مطابق با الگوی زیر است:
(ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺎﻝ چاپ، شماره جلد، شماره صفحه).
مانند:
(کلینی، 1365، ج 2، ص 174).
(Chittick, 2007, p 85)
• در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر ارائه شود:
کتاب:
نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، ناشر.
مانند:
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، تهران،‏ دار الکتب الاسلامیه.
Chittick, William C. (2007), Science of the Cosmos, Science of the Soul, The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, London, One world Publications.
مقاله:
نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شماره نشر، صفحه آغاز و پایان.
مانند:
کراوس، پیتر (1384)، «مرگ و مابعدالطبیعه، نیستی و معنای هستی در فلسفة هستی هایدگر»، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، ارغنون، ش26 و 27، صص294-273.
منابع الکترونیکی:
نام خانوادگی، نام؛ نام مقاله یا عنوان مطلب،
آدرس اینترنتی
تاریخ

توضیحات موضوع مسابقه جایزه بزرگ
(الگوی حکمرانی در صنعت ناوبری هوایی ایران با تکیه بر مولفه های بومی و ژئوپولیتیک )

امروزه خدمات ناوبری هوایی به عنوان یک صنعت(Industry) شناخته می شود .شامل تمامی اجزای تعریف کننده یک صنعت نظیر تولید خدمات و محصول،مشتریان مستقیم و غیر مستقیم، زنجیره تامین کالا و در کل مجموعه ای از فعالیتهای همسو که هدف واحدی را دنبال میکنند.

بنابراین، تجزیه و تحلیل خدمات ناوبری هوایی شامل عوامل زیرساختی نظیر تجهیزات، تخصص، دانش فنی، مهندسی و مشاوره بایستی از نگاه «استراتژی محصول و بازار» ( که خروجی اقتصادی یک صنعت محسوب می شود) انجام شود. این رویکرد درنهایت بایستی سبب ساز تغییر ذهنیت قبلی و حرکت از جایگاه خدمات عمومی حداقلی و استاندارد (public service) بسمت ارتقای کیفی خدمات تولید شده گردد. به تعبیری دیگر ، مسائلی نظیر مدیریت نوین در حوزه خدمات ناوبری ، توسعه بازارهای جدید داخلی و منطقه ای ، به روزرسانی و نگهداری زیرساختها ، ارتقا ایمنی در عملیات و رویکرد و نگاه رقابتی در سطح منطقه وایجاد رضایت مندی در کاربران ، شرکا و مشتریان، نیازمند نگاهی جدید ، پویا و تغییرپذیر است .

صنعت ناوبری هوایی ایران با دو “فرصت- تهدید” دائمی روبرو است.«فرصت-تهدید» اول ، موقعیت فعلی کشور ایران از منظر تهدیدها و فشارهای مستمر بین المللی است که سبب میشود تا الگوهای مبتنی بر بنچمارک (benchmark) کارایی مناسبی نداشته باشند و بسیاری از روشها و فرایندهای مرسوم توسعه عملا با موانع جدی روبرو میشود. بنابراین دستیابی به مدلی بومی و درونزا که در عین توجه به مقتضیات ، محدودیتها و ویژگیهای خاص کشور «کارایی » داشته باشد بعنوان گام اصلی در این رویکرد جدید خواهد بود.

“فرصت-تهدید” دوم ، موضوع موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک کشور ایران است که درباره آن به کرات بحث شده است و طبیعتا مدل پیشنهادی ، بایستی این ظرفیت را در ناوبری هوایی ایران بشدت در نظر بگیرد.

در این مسابقه ،اطلاق “الگو یا مدل” ناظر بر یک ایده محوری و برنامه (های) عملی برای رسیدن به آن ایده است بنابراین منظور اصلی ، ارائه صرفا «استراتژی» نیست ،کما اینکه استراتژی در مدلهای بومی ،نسبتا از پیش مشخص است .بنابراین آنچه مورد داوری قرار خواهد گرفت برنامه های عملی و قابل اجرا در شرایط فعلی خواهد بود.