خبر

سخنی با همکاران

سخنی با همکاران پیرامون شرایط موجود و لزوم  دقت در اظهارنظر در فضای مجازی و حقیقی اغلب شایعات وقتی رواج می یابند که مردم فکر می کنند موضوع خیلی مهم ... ادامه مطلب